May chu tam dong do het thoi gian dang ky su dung, vui long lien he bo phan ky thuat de dang ky gia han dich vu va mo lai trang web 0911.202.404 . Xin chan thanh cam on!